Administratieve omzetting B10 naar B15

Geachte student,

Met dit bericht wil ik je attenderen op het feit, dat de mogelijkheid om nog af te studeren in het programma bachelor VUmc-compas 10 per 1 september 2017 vervalt. Na 1 september 2017 bestaat het programma bachelor VUmc-compas ‘10 niet meer. Je kunt daarna alleen nog een bachelor VUmc-compas ‘15 getuigschrift krijgen, mits je aan alle onderdelen van dat nieuwe programma hebt voldaan.

Conform de overgangsregelingen in de Opleidings- en Examenregelingen  2015 en 2016 word je per 1 september 2017 administratief overgezet naar het programma bachelor VUmc-compas ‘15, waarbij je reeds behaalde studiepunten uit Ba ‘10 zo goed mogelijk worden overgenomen. Lees de daarvoor geldende regels en transitietabel.

Belangrijke aandachtspunten zijn daarbij:

  • Ba ‘10 studiepunten die zijn behaald voor cursussen die niet terugkeren in Ba ‘15 worden overgenomen als “extracurriculair” en tellen niet mee voor het behalen van het  Ba ‘15 diploma.
  • Een aantal onderdelen, dat behoort bij het programma van bachelor VUmc-compas ‘15 en niet in programma Ba ‘10 voorkwam, is verplicht. Het gaat hierbij om de minor (24 EC) en de bachelorthesis (6 EC). Deze moeten dus worden gevolgd en met een voldoende worden afgesloten om recht te hebben op het Ba ‘15 diploma.

Mocht je van mening zijn dat je door deze administratieve omzetting onevenredig wordt benadeeld, dan kun je de examencommissie verzoeken om op individuele basis te worden ingepast in Ba ‘15. Je verzoek voor inpassing in bachelor VUmc-compas ‘15 moet dan wel voor 1 september 2017 zijn ontvangen door de examencommissie.

Als je twijfelt of al zeker bent dat het je je niet gaat lukken om vóór 1 september 2017 af te studeren in bachelor VUmc-compas ‘10, dan adviseer ik je om z.s.m. contact op te nemen met een van de studieadviseurs. De studieadviseur kan met jou bekijken welke consequentie dit voor je heeft en wat het meest gunstige studievervolgpad voor je is.

Met vriendelijke groet,

Prof. dr. A.J.G. Horrevoets,
Programmaleider Bachelor VUmc-Compas '15