Intervisieonderwijs masterjaar 2

Achtergrond

Tijdens masterjaar 2 vinden er in totaal 5 intervisiebijeenkomsten plaats. Met de stageplekken zijn afspraken gemaakt om je in de gelegenheid te stellen de intervisiebijeenkomsten te volgen. Bij aanvang van de stage stel je zelf de onderwijscoördinator of contactpersoon van je stageplaats op de hoogte van de datum waarop je die middag afwezig zult zijn vanwege deelname aan een intervisiebijeenkomst.

De bijeenkomsten vinden plaats tijdens de stages interne geneeskunde, heelkunde, psychiatrie, verloskunde & gynaecologie en tijdens de stage huisartsgeneeskunde. Het rooster vind je op Blackboard in de course van het betreffende coschap. 

Vaste groepsindeling
Het is niet mogelijk om een bijeenkomst in een andere groep te volgen i.v.m. de vereiste veilige omgeving voor intervisie.

Aanwezigheid
Alle studenten dienen bij alle vijf intervisiebijeenkomsten aanwezig te zijn. De presentie wordt bijgehouden met presentielijsten, waarbij jezelf de verantwoordelijkheid hebt voor het zetten van een handtekening. Indien je door overmacht* niet kan deelnemen (of niet hebt deelgenomen) aan een bijeenkomst, moet je dit zo snel mogelijk doorgegeven aan master.intervisie@vumc.nl. N.B. Overmacht die vooraf is te voorzien, moet ruim van te voren gemeld worden.

*overmacht wordt in dit intervisiereglement als volgt omschreven:1. als door professionele omstandigheden een niet te overbruggen afstand tot het KTC is ontstaan (bijvoorbeeld: stage in het buitenland) 2. als door persoonlijke omstandigheden een situatie is ontstaan waardoor de student niet aanwezig kan zijn. (bijvoorbeeld: overlijden van naasten of als de student zodanig ziek is dat aanwezigheid niet mogelijk is).

Gemiste intervisiebijeenkomsten
Alle gemiste bijeenkomsten moeten zo snel mogelijk worden ingehaald.

· Bij één gemiste bijeenkomst volg je één inhaalbijeenkomst

· Bij twee gemiste bijeenkomsten volg je één inhaalbijeenkomst én maak je een vervangende opdracht.

· Bij meer dan twee gemiste bijeenkomsten volg je één inhaalbijeenkomst én maak je een grote vervangende opdracht; tevens zal je een persoonlijk gesprek moeten voeren met één van de intervisiedocenten.

Aanmelding inhaalbijeenkomst
Via master.intervisie@vumc.nl kun je je aanmelden (minimaal 10 dagen van te voren) voor een inhaalbijeenkomst of kun je een vervangende opdracht aanvragen. Als er een persoonlijk gesprek moet plaatsvinden dan word je benaderd voor een afspraak. Deze regels gelden ook voor studenten die in het buitenland stage lopen en niet fysiek aanwezig kunnen zijn tijdens een intervisiebijeenkomst. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de volgende coördinator intervisieonderwijs:

Drs. A. (Albert) Wenisch
Van der Boechorststraat 7, D343
a.wenisch@vumc.nl

Drs. V. (Veronica) Selleger
vj.selleger@vumc.nl