Ad 2: Vrijstellingen

De deelexamencommissie kan vrijstelling verlenen van een (deel-)tentamen op grond van een eerder met goed gevolg afgelegd (deel-)tentamen in het hoger onderwijs of anders binnen Nederland of daarbuiten, dat voor wat betreft inhoud en niveau overeenkomt met het onderdeel waarvoor vrijstelling wordt verzocht. Er wordt dus alleen vrijstelling verleend als de eerder behaalde studiestof overeenkomt met de studiestof van de onderwijseenheid van VUmc. Ook moeten de leerdoelen overeenkomen en moet het getoetst zijn op minimaal een gelijk niveau.  

De examencommissie is zeer terughoudend met het verlenen van vrijstellingen. Soms lijkt de studiestof erg overeen te komen met de studiestof uit de eerdere opleiding, echter het accent ligt vaak heel anders.

Een voorbeeld: bij sommige studies worden functionele aspecten van spieren behandeld en dat zal overeenkomen met datgene wat bij geneeskunde behandeld wordt. Echter wat niet overeenkomt is dat bij geneeskunde de studiestof over spieren wordt behandeld in relatie tot ziektebeelden. 

M.b.t. een vrijstelling voor medisch wetenschappelijk onderzoek 1, medisch wetenschappelijk onderzoek 2, de wetenschappelijke stage en het keuze-onderwijs heeft de examencommissie criteria opgesteld. Deze criteria zijn te raadplegen via onderstaande links:

Criteria vrijstelling medisch wetenschappelijk onderzoek 1

Criteria vrijstelling eerste hulp onderwijs

Criteria vrijstelling praktijkstage academische vorming

Criteria vrijstelling medisch wetenschappelijk onderzoek 2

Criteria vrijstelling wetenschappelijke stage

M.b.t. een vrijstelling voor de minor gelden afwijkende en aanvullende voorwaarden, die te vinden zijn onder de link criteria vrijstelling voor een minor.

Regels met betrekking tot vrijstellingen:

Regels voor het indienen van een dergelijk verzoek:

  • Er kan alleen vrijstelling aangevraagd worden voor een onderwijseenheid, stage, cursus, minor of tentamen die onderdeel is van het studiejaar, waarin de student voor het eerst deelneemt.
  • De student geeft in de aanvraag aan op basis van welke inhoudelijk argumenten (= vergelijking van leerdoelen, niveau en studiestof, bewijsstukken van geleverd  werk) hij denkt in aanmerking te komen voor een vrijstelling. Bewijsstukken zoals cijferlijst en beschrijving en leerdoelen van studiestof dienen te worden meegestuurd evenals de vergelijking met de betreffende studiestof bij geneeskunde (leerdoelen, niveau, studiestof) op basis waarvan de student in aanmerking denkt te komen voor vrijstelling. Voor wat betreft vrijstelling voor de minor wordt verwezen naar aanvullende specifieke criteria, zie vrijstelling voor minor.
  • Een verzoek om vrijstelling van een onderwijseenheid, stage, cursus, minor of tentamen dient uiterlijk drie maanden vóór het begin van het betreffende onderdeel, met redenen omkleed en voorzien van de relevante bewijzen/informatie, digitaal ingediend te worden bij de deelexamencommissie geneeskunde. Er zijn twee uitzonderingen. Het vrijstellingsverzoek van Medisch wetenschappelijk onderzoek 1 (bachelorjaar 1) dat uiterlijk 15 oktober ingeleverd moet zijn en het vrijstellingsverzoek voor de praktijkstage zorg (bachelorjaar 1) dat uiterlijk 1 december ingeleverd moet zijn.
  • Een verzoek voor vrijstelling na afloop van een onderwijseenheid, stage, cursus of tentamen wordt niet in behandeling genomen.
  • Een onvolledig verzoek wordt niet in behandeling genomen.
  • Voor enkele onderwijseenheden wordt in geen enkele omstandigheid vrijstelling verleend. Raadpleeg de OER en RR

       Aanvraagformulier

       Aanvraagformulier vrijstelling taaltoets