Ad 4: Klachten betreffende tentaminering

Klachten over zaken betreffende de tentaminering zoals bijvoorbeeld de gang van zaken bij het afleggen van tentamens, procedurele zaken en bij vermoeden van fraude kunnen worden gemeld bij de deelexamencommissie. Er kan bij de deelexamencommissie geen klacht worden ingediend tegen de inhoudelijke beoordeling. Ingeval een student het inhoudelijk niet eens is met een beoordeling dient hij contact op te nemen met de verantwoordelijke examinator.   

 Aanvraagformulier