Ad 3: Persoonlijke verzoeken betreffende tentaminering

Persoonlijke verzoeken betreffende tentaminering zijn situaties die een aanpassing van het vaste studieplan/ volgorde betreffen. Er kan dan een verzoek worden gedaan aan de deelexamencommissie geneeskunde  voor een individuele regeling. Ga eerst langs bij de studieadviseurs voor advies met betrekking tot je verzoek, want bijzondere persoonlijke omstandigheden worden alleen meegewogen in de besluitvorming van de deelexamencommissie geneeskunde  als de student de studieadviseurs binnen drie maanden na het ontstaan of bekend worden van de bijzondere persoonlijke omstandigheid, in een gesprek op de hoogte heeft gesteld van de bijzondere persoonlijke situatie.

Indien dit niet het geval is, kan geen beroep worden gedaan op deze omstandigheden.

Als bijzondere persoonlijke omstandigheden worden uitsluitend aangemerkt:

  • ziekte van de student;
  • lichamelijke of psychische aandoening van de student;
  • zwangerschap van de studente;
  • bijzondere familieomstandigheden;
  • het lidmaatschap van een visitatiecommissie bedoeld in hoofdstuk 5a van de WHW;
  • topprestaties (let op: de door het College van Bestuur van de VU verleende topprestatiestatus dient te worden overlegd of het bewijs van zitting in een faculteitsbestuur en het training/ sportschema of agendaschema)

Verlenging van de geldigheidsduur

In de OER is bepaald dat behaalde tentamens een beperkte geldigheid hebben. Er kan sprake zijn van bijzondere persoonlijke omstandigheden waardoor het de student niet lukt om op tijd af te studeren. In uitzonderlijke gevallen kan de examencommissie besluiten tot verlenging van de geldigheidsduur van studiepunten op basis van een verzoek van een student. De examencommissie weegt verschillende factoren mee in haar besluit. Bij een dergelijk verzoek is altijd de actualiteit van de studiestof doorslaggevend.

Regels voor het indienen van een dergelijk verzoek:

  • Het verzoek aan de deelexamencommissie is tenminste 3 maanden voor het vervallen van de geldigheidsduur van de onderwijseenheid gedaan tenzij er sprake is van overmacht waardoor deze termijn niet kan worden gehaald.
  • Verlengen van de geldigheidsduur nadat het tentamen al is vervallen is niet mogelijk en een verzoek daartoe wordt niet in behandeling genomen.
  • De student overlegt een studieplan waaruit duidelijk wordt dat afstuderen binnen 12 maanden mogelijk is. Het studieplan is haalbaar en ondertekend door de studieadviseur.

Indien er sprake is van openstaande tentamens uit diverse curricula, kan de examencommissie besluiten de commissie inpassing en vrijstelling (CIV) een inpassingsplan te laten opstellen.

Persoonlijke verzoeken betreffende de VGT
Persoonlijke verzoeken betreffende de VGT hebben betrekking op de vaststelling van de uitslag van het voortgangstentamen bachelor drie of master drie. Wanneer de reeks van vier voortgangstoetsen, gestart in collegejaar 2013-2014 tot een onvoldoende eindresultaat leidt volgens de combinatietabel  en de voortgangstoets het laatste studie onderdeel betreft, kan een verzoek ingediend worden voor een individuele regeling. Ook dit doe je via het aanvraagformulier ‘persoonlijke verzoeken betreffende tentaminering en dan klik je  aan ’verzoeken inzake de VGT’. 

Voor ontheffingen verwijzen wij naar de VGT course op Blackboard bij het kopje "ontheffingen aanvragen". 

Aanvraagformulier